notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 12 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 12. rész

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Növényvédelmi, takarmány, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság, illetve bírságok megfizetésének szabályai

Növényvédelmi

Növényvédelmi bírság


60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki
a) a zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettségét megszegi, zárlati károsítót
terjeszt, vagy a terjedést elősegíti, a zárlati intézkedést megszegi;
b) növényvédő szerrel olyan cselekményt valósít meg, amellyel az ember vagy az állat egészségét, az élelmiszer-,
illetve takarmánybiztonságot vagy a környezetet veszélyezteti;
c) a 17. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségét, továbbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja;
d) engedélyköteles terméket előírt képesítés, illetve engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon forgalomba
hoz, hirdet, nyilvánosság számára ajánl, illetve felhasznál;
e) az engedélyköteles termék csomagolására vonatkozóan e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban
előírt szabályokat megsérti;
f) az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmát megszegi;
h) a műtrágyákról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendeletének
jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes
műtrágyatípusokra vonatkozó előírásait megsérti;
i) forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező, továbbá időszakos felülvizsgálaton részt nem
vett, vagy meg nem felelt növényvédelmi gépet forgalomba hoz, üzemeltet vagy használ;
j) a zárlati károsítóval való fertőzés bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi;
k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vegyszeres növényvédelmi munkavégzést akadályozza;
l) a növényvédelmi hatósági tevékenységet akadályozza, a hatóság intézkedését figyelmen kívül hagyja, az állami
vagy közérdekű védekezés végrehajtását akadályozza;
m) a növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi, kísérleti, termelési,
megsemmisítési, előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, raktározási, szállítási, felhasználási, forgalomba
hozatali rendelkezéseket megszegi;
n) az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozásokat megszegi;
o) az e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási,
nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget;
p) engedélyköteles terméket műszakilag alkalmatlannak minősített vagy érvényes műszaki engedéllyel nem
rendelkező géppel, illetve berendezéssel árutermelő gazdaságban juttat ki;
q) a méhekre veszélyes növényvédelmi munkavégzés bejelentési kötelezettségét elmulasztja;
r) a növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a 17. § (5)-(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségnek
nem tesz eleget.
(2) A bírság ismételten is kiszabható.

Takarmány-ellenőrzési bírság

61. § (1) Ha ellenőrzése során az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megállapítja, hogy az előállított, illetve
forgalomba hozott takarmány
a) az előírt gyártmánylappal nem rendelkezik;
b) az előírt mennyiségtől eltérő mértékben vagy módon, illetve meg nem engedett állatgyógyászati készítményt,
takarmány-adalékanyagot vagy az előírt legmagasabb értéket meghaladó mennyiségű nemkívánatos anyagot,
mikroorganizmust, tiltott anyagot, nem engedélyezett állati fehérjét tartalmaz;

hirdetes
c) minőségében az állat egészségét veszélyeztető mértékben károsodott;
d) beltartalmi értéke az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottnál nagyobb mértékben tér el
a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett garantált beltartalmi értéktől;
e) a c) pontban említettől kisebb mértékben minőségében károsodott;
f) a takarmányjelölési előírásoknak nem felel meg;
g) egyéb, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályi előírásoknak nem felel meg, takarmány-ellenőrzési bírságot
szab ki.
(2) A takarmány-ellenőrzési bírságot (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában foglalt esetben a 14. § (1), (3)-(5)
bekezdésében, az (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben a 14. § (7) bekezdésében meghatározott felelőssel
szemben kell kiszabni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot azzal a takarmány-vállalkozással
szemben kell kiszabni, akinél a jogsértést megalapozó takarmányt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta,
kivéve, ha a takarmány-vállalkozás bizonyítja, hogy a bírság kiszabására okot adó hibát nem ő okozta.

Élelmiszer-ellenőrzési bírság

62. § (1) Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni
a) az élelmiszer-biztonságra vonatkozó követelmények megsértése;
b) élelmiszer-minőségi előírásoknak való meg nem felelés;
c) fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal;
d) minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal;
e) a Magyar Élelmiszerkönyvi megnevezéseket jogellenesen használó élelmiszer forgalomba hozatala, vagy egyéb
élelmiszer-jelölési előírásoknak való meg nem felelés esetén.
(2) Az élelmiszer-ellenőrzési bírságot a (4) bekezdésben foglalt kivétellel az (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt
esetben a 14. § (2)-(5) bekezdésében, az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a 14. § (6) bekezdésében
meghatározott felelőssel szemben kell kiszabni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot azzal az élelmiszer-vállalkozással
szemben kell kiszabni, akinél a jogsértést megalapozó élelmiszert az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta,
kivéve, ha az élelmiszer-vállalkozás bizonyítja, hogy a bírság kiszabására okot adó hibát nem ő okozta.
(4) A zöldség-gyümölcs ellenőrzés során a bírságot a termék birtokosával - ide nem értve a végső fogyasztót -
szemben kell kiszabni.

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság

63. § (1) Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni
a) azzal szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával
aa) a termőföld védelmének a termőföldről szóló törvényben, valamint a termőföld védelméről szóló törvényben
nem szabályozott, élelmiszer-biztonsággal összefüggő;
ab) a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok forgalomba hozatalára, kereskedelmére és felhasználására;
ac) a növények termesztése, a növények, növényi termékek és egyéb anyagok hasznosítása, feldolgozása, tárolása,
szállítása és forgalomba hozatala növény-egészségügyi szabályainak betartására;
ad) növényvédelmi gépek forgalomba hozatalára és működtetésére;
ae) a zöldség és gyümölcs termesztésére, tárolására és forgalomba hozatalára;
af) a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására;
ag) az állat-egészségügyre;
ah) az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának állategészségügyi

hirdetes
szabályaira;
ai) az állatok állat-egészségügyi felügyeletére és ellátására;
aj) az élelmiszer-termelésre, -előállításra, -feldolgozásra, -tárolásra, -szállításra és -forgalomba hozatalára;
ak) az állatgyógyászati termékek előállítására, kereskedelmére, és felhasználására;
al) a növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, forgalomba
hozatalára, felhasználására;
am) az ökológiai termelésre
vonatkozó, a 60-62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi;
b) azzal szemben, aki az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági tevékenységét akadályozza, intézkedését
figyelmen kívül hagyja;
c) azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, amelynek eljárását az 58. §-ban foglaltak
vonatkozásában az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem kielégítőnek ítéli meg;
d) az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozóval szemben, amennyiben az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozással
szemben élelmiszer- vagy takarmány-ellenőrzési bírság kerül kiszabásra, és az élelmiszer- vagy
takarmány-vállalkozó - bár azt megtehette volna - nem gondoskodott megfelelő módon a bírság kiszabására okot adó
jogsértés megelőzéséről vagy azt az ő utasítására követték el.
(2) A bírság ismételten is kiszabható.

A bírságok megfizetésének szabályai

64. § (1) A bírságot az azt kiszabó határozat közlésétől számított tizenötödik napig meg kell fizetni.
(2) A forgalmazó által okozott hiba miatt kiszabott bírság a terméket a forgalmazónak kereskedelmi céllal
értékesítő személyre (beszállító) nem hárítható át.
(3) A bírságok meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget a Ket. szerinti mértékű késedelmi pótlék terheli. A
bírságot és a késedelmi pótlékot adók módjára kell behajtani, amelyről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
megkeresésére az állami adóhatóság gondoskodik.
(4) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot a
kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején
helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.
(5) A bírság kiszabásáról rendelkező határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása, vagy - a bírságfizetési
kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében - biztosítási intézkedés rendelhető el.
(6) A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni, amely annak saját bevétele.
(7) A befolyt összeget az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv - a miniszter engedélyével - kizárólag az állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző szolgálat, illetve a növény- és talajvédelmi szolgálat adott szakterülete
ellenőrzésének és vizsgálati módszereinek folyamatos fejlesztésére, szakembereinek képzésére, valamint a 24. § (3)
bekezdésében foglalt feladatok teljesítéséhez használhatja fel.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

rabatt

Nagy tételben vásárló vevő számára engedmény.   ... Tovább

feljegyzés

dokumentum , amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek... Tovább

Tovább a lexikonra