notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 15 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 15. rész

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

elelmiszerlanc-felugyelet15

Hatálybalépés

74. § Ez a törvény 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
75. § E törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak kell tekinteni
a) a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény,
b) a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény,
c) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény,
d) az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
végrehajtására kiadott és e törvény hatálya alá tartozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat.

Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
a) jelölje ki az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, határozza meg jogállását, részletes feladatkörét és eljárási
rendjét;
b) jelölje ki az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet, állapítsa meg annak feladatkörét;
c) határozza meg a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi és Állatjóléti
Kódex és a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összeállításának, közzétételének szabályait, az
élelmiszerkönyvi és a takarmánykódex-irányelvek kiadásának rendjét, továbbá jelölje ki a gondozásukat, valamint a
FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság munkájában való magyar részvétel szakmai irányítását végző szervet;
d) határozza meg az e törvény hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját és mértékét;
e) állapítsa meg az állami feladatok végzésére feljogosított magánállatorvos jogállását, feladat- és hatáskörét;
f) határozza meg az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és a költségvetési
törvényben meghatározott előirányzatból való igénylésének részletes szabályait;
g) állapítsa meg a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részletes eljárási szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a növény-egészségügyi, az állat-egészségügyi, az élelmiszer-biztonsági, valamint a takarmányozási hatósági
felügyelet alá tartozó létesítmények körét, működésük részletes szabályait, továbbá nyilvántartásba vételük és
engedélyezésük feltételeit és rendjét;
2. az élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis kialakításának, működtetésének feltételeit és szabályait;
3. az élelmiszerlánc területén alkalmazható intézkedések részletes szabályait;
4. a kártalanítás mértékét, továbbá a kártalanítási eljárás részletes szabályait;
5. a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex és a
Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény kötelező előírásait;
6. a zárlati és vizsgálatköteles károsítók körét, valamint azok behurcolása és elterjedése elleni kötelező és egyéb
növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat;
7. a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények növény-egészségügyi követelményeit és azok
ellenőrzési rendszerét;
8. a növényvédelmi tevékenységre, vizsgálatokra, intézkedésekre, képesítésre, járvány- és gradációelhárításra,
növényvédő szerek felhasználására vonatkozó részletes szabályokat;
9. a növényvédő szer hatóanyagok, valamint növényvédő szerek engedélyezésének, növényvédő szerek forgalmi
kategóriába sorolásának, tárolásának, szállításának, csomagolásának, jelölésének, forgalomba hozatalának,
felhasználásának és ezek ellenőrzésének részletes szabályait;
10. a növényben, növényi termékben megengedhető növényvédőszer-maradék, illetőleg termésnövelő anyagból
származó megengedett toxikus vegyianyag-tartalom mértéket;

hirdetes
11. a növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalának részletes szabályait;
12. a termésnövelő anyagok engedélyezésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó
részletes szabályokat;
13. a zöldség és gyümölcs ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat;
14. a takarmányok előállításának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának,
csomagolásának, jelölésének, a megengedettnél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának
feltételeit és rendjét;
15. az új takarmányok engedélyezésének és nyilvántartásba vételének, a nem engedélyezett és nyilvántartásba nem
vett takarmányok előállítása, felhasználása és behozatala eseti jellegű engedélyezésének, az engedélyek feltételhez
kötésének, módosításának, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeit és rendjét;
16. a takarmány-ellenőrzés rendjét;
17. a bejelentendő állatbetegségek körét és azok leküzdésének részletes szabályait;
18. az állatok jelölésére, nyilvántartására, a marhalevél kiállítására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat;
19. az állat tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának, levágásának, leölésének, az
állatvásár, az állatkiállítás, az állatbemutató, az állatverseny tartásának állat-járványügyi és higiéniai szabályait;
20. az állatállományok állat-egészségügyi védelmének részletes szabályait;
21. az állatok belföldi forgalmára és szállítására, belső piaci kereskedelmére, behozatalára vonatkozó feltételeket;
22. a nem harmonizált állatfajok, állati eredetű termékek kereskedelmének, behozatalának állat-egészségügyi
feltételeit;
23. az állati eredetű melléktermék előállításának, feldolgozásának, ártalmatlanításának, gyűjtésének, tárolásának,
szállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának állat-egészségügyi szabályait;
24. az állatgyógyászati készítmények és egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére,
forgalomba hozatalára, rendelésére, felhasználására, az állatgyógyászatban használt elektroorvosi eszközök
használatára vonatkozó részletes szabályokat, a gyógyszeres takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának,
felhasználásának, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek, segédanyagok
forgalomba hozatalának feltételeit;
25. a nem állami laboratóriumok engedélyezésének és működésének részletes szabályait;
26. az élelmiszer-előállítás, -tárolás, továbbá -szállítás szabályait;
27. az élelmiszer-adalékanyagok, enzimek, aromák felhasználásának egyes szabályait;
28. az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit;
29. a kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás élelmiszer-higiéniai feltételeit;
30. a vendéglátó-ipari termékek előállításának feltételeit;
31. az élelmiszer-ipari gépek, berendezések élelmiszer-higiéniai engedélyezésének feltételeit;
32. az ivóvíz, az ásványvíz, a forrásvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait;
33. a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai és integrált gazdálkodási követelmények szerinti
előállításának, forgalmazásának és jelölésének egyes szabályait;
34. az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok felhasználásának szabályait;
35. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos
eljárási szabályokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;
36. az állat- és növény-egészségügyi határállomásokra vonatkozó részletes szabályokat.
hirdetes
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a (2) és (6) bekezdésben nem említett kérdésekben - az általános
élelmiszer-jelölési előírásokat a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a) az élelmiszerek előállításához szükséges technológiai segédanyagok körét, felhasználásának feltételeit;
b) az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettségének megengedhető mértékét, valamint a radioaktív és vegyi
szennyezettséggel kapcsolatos előírásokat;
c) az új élelmiszerek közösségi engedélyezésével kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.
(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben az állat-egészségügyi biocid termékek forgalomba
hozatalának feltételeit;
b) a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás állategészségügyi
és élelmiszer-biztonsági szabályait;
c) a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben az élelmiszerek forgalomba hozatalának szabályait;
d) a vendéglátásért, valamint a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vendéglátó-ipari termékek
forgalomba hozatalának szabályait;
e) a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a hagyományos különleges tulajdonságú
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tanúsításának rendjét;
f) a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a növényvédő szerrel érintkezésbe került
csomagolóeszközök kezelésére vonatkozó részletes szabályokat;
g) a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a növényvédő szerek, valamint termésnövelő anyagok
mező- és erdőgazdasági célú légi kijuttatásának részletes szabályait;
h) a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben az állati hulladékokból készített komposztok
mezőgazdasági területen történő felhasználásának feltételeit;
i) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjak mértékét;
j) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az áruk behozatala, illetve kivitele során a vámhatóságra
vonatkozó, e törvény hatálya alá tartozó eljárásokkal kapcsolatos rendelkezéseket.
(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokra, továbbá a tápértékjelölésre
vonatkozó részletes szabályokat.
(7) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
az előrecsomagolt élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeit és azok ellenőrzési módszereit.
(8) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a
Magyar Honvédség élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait.
(9) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben rendeletben
szabályozza
a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára;
b) az étrend-kiegészítők előállítására és forgalomba hozatalára;
c) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadására vonatkozó
előírásokat.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

Szeretem a bankom

A Budapest Bank szeretem a bankom kampányának online marketing csődje, avagy amikor nem... Tovább

Azbeszt-gumi tömítőlemez

 Azbeszt-gumi tömítőlemez, tömítőanyag (IT lemez): az IT-lemezeket úgy készítik, hogy... Tovább

Tovább a lexikonra