notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 16 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 16. rész

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Az Európai Unió jogának való megfelelés

77. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 2092/91/EGK rendelete (1991. június 24.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint
a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről;
b) a Bizottság 98/139/EK határozata (1998. február 4.) a Bizottság szakértői részéről az állat-egészségügy
területén végrehajtott helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok megállapításáról;
c) az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról;
d) az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK rendelete (2002. október 3.) a nem emberi fogyasztásra szánt
állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról;
e) az Európai Parlament és a Tanács 998/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott állatok nem
kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv
módosításáról;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról;
g) az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások
meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról;
h) az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról;
i) az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról;
j) az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról;
k) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog,
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés
ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről;
l) az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről;
m) az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia
követelményeinek meghatározásáról;
n) a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(2) Ez a törvény - a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/373/EGK irányelve (1979. április 2.) a takarmánykeverékek értékesítéséről, valamint az azt
módosító, a Tanács 86/354/EGK, 90/44/EGK, 96/24/EK irányelve, és az Európai Parlament és a Tanács 2000/16/EK
irányelve;
b) a Tanács 89/107/EGK irányelve (1988. december 21.) az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben
felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;
c) a Tanács 89/662/EGK irányelve (1989. december 11.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről;
d) a Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli
kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai
ellenőrzésekről;
e) a Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról;
f) a Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állategészségügyi
ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK
irányelvek módosításáról;
g) a Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk
termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról;
h) a Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek
állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról;
i) az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK irányelve (2000. március 20.) az élelmiszerek címkézésére,
kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről;
j) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről, valamint az azt módosító, a Tanács 2002/89/EK irányelve (2002. november 28.);
k) az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról.

Módosuló rendelkezések

78. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdése a)
pontjának az „az élelmiszerekben, italokban, élvezeti cikkekben,” szövegrésze helyébe az „a” szövegrész lép.
(2) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. §-a (5) bekezdésének b)-
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv]
„b) vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás és az egészségi
állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan, ennek kapcsán táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös
tekintettel a vendéglátás, és ezen belül kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken bármely
formában történő étkeztetés területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan tápanyagszámítással
és biokémiai elemzéssel, ezek alapján táplálkozási ajánlásokat dolgoz ki, és az adatokról tájékoztatja az
élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervet;
c) külön jogszabály szerint közreműködik a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerekkel és
technológiai segédanyagokkal, élelmiszer-csomagolóanyagokkal, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és
fertőtlenítőszerekkel, az élelmiszert előállító, feldolgozó-, csomagoló-, tároló- és forgalomba hozó helyek
engedélyezésével kapcsolatos egyes eljárásokban;
d) vizsgálja a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést - a rendszeres diétát, a
speciális diétát, és az enterális szondatáplálást is beleértve - és a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést
tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel, és ennek alapján ajánlásokat dolgoz ki.”
79. § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995.
évi XCIV. törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A kamara feladata a kedvtelésből tartott állatok külön jogszabály szerinti útlevele kiállításának,
kezelésének országos szintű megszervezése - így különösen a szükséges nyomtatványok biztosítása - és országos
adatbázisban történő nyilvántartása.”
(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törvény 32. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A magánállatorvos feladata az ebek kötelező veszettség elleni immunizálásának elvégzése és külön
jogszabály szerint ebenkénti nyilvántartása.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza az állattartó nevét és lakcímét is.
(6) A (4) bekezdés szerinti feladataival összefüggésben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására a
magánállatorvos köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni, továbbá minden év január 30-ig az előző évben
veszettség ellen immunizált ebekről készített (4) bekezdés szerinti nyilvántartást köteles megküldeni az

hirdetes
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.”
(3) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törvény
a) 3. § (1) bekezdése k) pontjának az „az állat-egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeleti
szerv” szövegrész;
b) 4. §-a (2) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért
felelős” szövegrész;
c) 4. §-a (3) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóságot” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti
szervet” szövegrész;
d) 15. § (1) bekezdése a) pontjának az „állat-egészségügyi hatóságnál” szövegrésze helyébe az „élelmiszerláncfelügyeleti
szervnél” szövegrész;
e) 26. §-a (1) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért
felelős” szövegrész;
f) 27. §-a (3) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért
felelős” szövegrész;
g) 32. §-a (2) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóságnak” szövegrésze helyébe az „élelmiszerláncfelügyeleti
szervnek” szövegrész
lép.
80. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 35. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jogosult az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében köteles:
a) a fertőző állatbetegség gyanúját vagy fellépését, valamint a vadállományban tapasztalható jelentősebb elhullást,
b) a növényvédő szer által a vadban okozott károsodást vagy annak gyanúját
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek haladéktalanul jelenteni.”
(2) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 91. §-ának „a
vadászati, állat-egészségügyi, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrésze helyébe az „a vadászati
hatóság és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szöveg lép.
81. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A földügyért felelős miniszter látja el a talaj, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter látja el a
növényzet, az állatok, a növényi és az állati eredetű élelmiszertermékek radioaktivitásának ellenőrzését,
szakvéleményezését, továbbá az élelmiszerek nemzetközi forgalmazásához szükséges vizsgálatok elvégzésével és az
igazolások kiadásával kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. §-a (1) bekezdésének az „állat-egészségügyi
hatóságnak” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek” szövegrész lép.
(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének az „állat-egészségügyi
államigazgatási szervvel” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel” szövegrész lép.
82. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § Az élelmezés-egészségügy feladata törvény eltérő rendelkezése hiányában az emberi közfogyasztás céljára
szolgáló élelmiszer (a továbbiakban: élelmiszer)
a) előállításához és forgalomba hozatalához szükséges egészségügyi követelmények meghatározása és rendszeres
ellenőrzése,
b) előállításában és forgalomba hozatalában közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és
higiénés követelmények meghatározása és rendszeres ellenőrzése,
c) közvetítésével történt mérgezések és fertőzések külön jogszabály szerinti kivizsgálása, okainak feltárása,
nyilvántartása és további előfordulásának megelőzése, kölcsönös tájékoztatással együttműködve az élelmiszerláncfelügyeleti
szervvel.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 49. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Élelmiszert csak olyan anyagokból, illetve anyagok alkalmazásával és oly módon szabad előállítani, kezelni,
forgalomba hozni, illetve külföldről behozni, amely megfelel a közegészségügyi előírásoknak.
(2) Élelmiszert előállító, feldolgozó-, csomagoló-, illetve forgalomba hozó tevékenység folytatásához a külön
jogszabályban előírtak szerinti esetekben az egészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A táplálkozás-egészségügy feladata a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó egyes vizsgálatok végzése, ezek alapján
táplálkozási ajánlások kidolgozása.
(2) A lakosságot felvilágosítás, nevelés, oktatás útján kell megismertetni az egészséges táplálkozás, ételkészítés és
-kezelés módjaival, a táplálkozással összefüggő egészségi ártalmakkal és ezek elkerülési módjaival.
(3) A közétkeztetésben - különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott
közétkeztetésre - az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.”
(4) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés f)-h) pontjai alapján elrendelt intézkedésekről egyidejűleg az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervet is értesíteni kell.”
83. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési - főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor
állatok befogása és elhelyezése.”
(2) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-ának (3) bekezdése a következő g)
ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„g) a település belterületén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának
részletes szabályait”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
a) 25. §-a (5) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért
felelős” szövegrész;
b) 32. §-a (3) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv” szövegrész;
c) 34. §-a (2) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv” szövegrész;
d) 43. §-a (2) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv” szövegrész;
e) 43. §-a (3) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóságnak” szövegrésze helyébe az „élelmiszerláncfelügyeleti
szervnek” szövegrész;
f) 45/A. §-ának az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrésze helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv”
szövegrész;
lép.
84. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 35. §-ának j) pontja helyébe a következő szöveg lép:
[A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják]
„j) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”
85. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
a) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában 1959. évi december hó 14. napján az
állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1961. évi 8. törvényerejű
rendelet 3. §-a (2) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért
felelős” szövegrész;
b) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a
zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló
hirdetes
nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 3. törvényerejű rendelet 3. §-ának az „A növényvédelemért
felelős” szövegrésze helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész, 4. §-a (3) bekezdésének az „a
növényvédelemért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi
együttműködésről Budapesten, 1976. évi április hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 9.
törvényerejű rendelet 3. §-a (2) bekezdésének az „a növényvédelemért felelős” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
d) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 89. § (4) bekezdése b)
pontjának az „az állat-egészségügyi hatóságnak” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek”
szövegrész;
e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának
Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi
egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 24. törvényerejű rendelet 3. §-a (1) bekezdésének az „az
állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
f) az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 16. §-a b) pontjának az „az állategészségügyi hatósággal”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel” szövegrész;
g) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 21. §-a (4) bekezdésének az „az állat-egészségügyi hatóság”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész;
h) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. §-a (3) bekezdésének az „az
állat-egészségügyi, a növény- és talajvédelmi szervezetek” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv és a talajvédelmi hatóság” szövegrész;
i) a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény 3. §-a (2) bekezdésének az „a
növényvédelemért felelős miniszter, az állategészségügyért felelős miniszter” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szövegrész;
j) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 47. §-a (2)-(3) bekezdésének az „a
növényvédelmi hatóság” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész;
k) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 15. §-a (7) bekezdésének az „állat-egészségügyi hatóság és az élelmiszerbiztonsági szerv” szövegrésze
helyébe az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész;
l) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdése a) pontjának az „az
állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
m) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3)
bekezdése c) pontjának az „a növényvédelmi hatóság” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv”
szövegrész, 19. §-a (9) bekezdésének az „a növényvédelmi szervnek” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeleti
szervnek” szövegrész, 29. §-a (1) bekezdésének az „a növényvédelemért felelős” szövegrésze helyébe az
„az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
n) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése b)
pontjának az „az állategészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős”
szövegrész, 67. §-a (5) bekezdésének az „a növényegészségügyért felelős” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész, 67. §-a (6) bekezdésének az „a növényegészségügyért felelős”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
o) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált
szövegének kihirdetéséről szóló 2002. évi LI. törvény 4. §-ának az „a növényvédelemért felelős” szövegrésze
helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
p) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. § (6) bekezdése u) pontjának az „az
állategészségügyi, növényvédelmi, borászati, valamint élelmiszerbiztonsági hatóságokat” szövegrésze helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, valamint a borászati hatóságot” szövegrész;
q) a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben,
2004. április 27-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CIV. törvény 3. §-a (2) bekezdésének az „az
állategészségügyért felelős miniszter, a növényvédelemért felelős miniszter, az élelmiszerbiztonságért felelős
miniszter” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szövegrész;
r) az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952.
április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi,
huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben
történő kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvény 3. §-a (3) bekezdésének az „a növényvédelemért felelős”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
s) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §-a (3) bekezdésének az „az állategészségügyért felelős”
szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész;
t) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése b) pontjának az „az állategészségügyért
felelős” szövegrésze helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős” szövegrész
lép.

Hatályukat vesztő rendelkezések


86. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 134. §-a (2) bekezdésének e) pontja,
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 49. §-ának (3) bekezdése,
c) a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény,
d) a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény,
e) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény,
f) egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2005. évi CLIX. törvény,
g) az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény, valamint
h) az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról szóló 2007. évi
CXV. törvény.
87. § (1) A 78-86. §, valamint a 78. §-t és a 86. §-t megelőző alcímek a törvény hatálybalépését követő napon
hatályukat vesztik.
(2) E § a törvény hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

infrastruktúra

<szervezet> egy szervezet mûködéséhez szükséges feltételek, berendezések és... Tovább

Benchmarking

Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok hasonló adataival... Tovább

Tovább a lexikonra