notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 5 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 5. rész

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÁLLAMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁNAK RENDSZERE

AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÁLLAMI FELADATOK

Az állam felelőssége az élelmiszerlánc-felügyelet terén

24. § (1) Az állam az élelmiszerlánc felügyeletéért, valamint azzal összefüggő állami feladatok ellátásáért való
felelőssége körében
a) létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet és az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos
szervet, valamint biztosítja azok függetlenségét;
b) működteti az élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában hatékony gyorsriasztási rendszert;
c) az e törvény szerinti hatósági intézkedések megalapozása céljából állami laboratóriumokat működtet;
d) a költségvetési törvényben külön alcímen az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekű védekezés
céljára, továbbá a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításának
és ártalmatlanításának, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő
költségek fedezetére, továbbá az egyéb jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére
célelőirányzatot biztosít.
(2) Az állam az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az éves költségvetési törvényben meghatározott
módon - a központi költségvetésben biztosítja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és az élelmiszerlánc-biztonsági
tudományos szerv nemzeti és nemzetközi követelményeknek megfelelő szintű működésének fedezetét.
(3) Az állam az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő feladata ellátásáért való felelőssége körében, különösen
a végső fogyasztók egészségének és az élelmiszerlánc valamennyi szereplője érdekének védelme, valamint a
biztonságos, illetve a megfelelő minőségű élelmiszer előállításának és forgalmazásának elősegítése érdekében, az
ehhez szükséges ismeretek széles körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések, oktatás biztosításával járul hozzá a
tudatos felhasználói szemlélet kialakításához.

Az állami feladatok szervezése és irányítása


25. § (1) Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét e törvény szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv látja el.
(2) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi
hatósági feladatokat az egészségügyi államigazgatási szerv végzi.
(3) A 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott
hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó az Fttv. alkalmazásában
fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.
(4) Élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a
fogyasztóvédelmi hatóság egymást haladéktalanul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képező
tényállás ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatokat - így különösen az
érintett élelmiszer-vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, az eljárás tárgyát képező termék azonosításához
szükséges adatokat, valamint az ellenőrzés helyére és idejére vonatkozó adatokat - a másik fél rendelkezésére
bocsátja. Ha a jogsértés miatt mindkét hatóság jogosult eljárni, a továbbiakban az a hatóság jár el, mely az ügyben az
eljárást korábban indította meg. A másik hatóság abban a körben, melyben az előzőek alapján nem jár el, saját
eljárását megszünteti, szükség esetén a döntését visszavonja.
(5) A (4) bekezdésben szabályozott esetben, ha a fogyasztóvédelmi hatóság folytatja le az eljárást, és - a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezésének
megsértésén túlmenően - észleli e törvény, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió,
vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa rendelkezésének az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatáskörébe

hirdetes
tartozó megsértését, erről haladéktalanul értesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a (4) bekezdésben szereplő
adatok egyidejű rendelkezésre bocsátásával.
26. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenysége magában foglalja
a) a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait,
b) a zöldség- és gyümölcs-ellenőrzési feladatokat,
c) a takarmány-ellenőrzési feladatokat,
d) az állat-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági- és élelmiszerminőség-ellenőrzési feladatokat.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatokat ellátó
szervezeti egységeinek összefoglaló elnevezése növény- és talajvédelmi szolgálat, az (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységeinek összefoglaló elnevezése állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző
szolgálat.
27. § (1) E törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el
a) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
b) az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos vizsgálatot végző laboratóriumok,
c) az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv,
d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére kormányrendelet feljogosíthatja a
magánállatorvost.
(3) Az állami feladatok elvégzésére feljogosított magánállatorvos állami feladatainak végzése közben az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nevében, az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) szabályainak alkalmazásával jár el, ezen tevékenységéért az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban foglaltak szerint díjazás illeti meg.
(4) Az állami feladatok elvégzésére feljogosított magánállatorvos a feladatkörébe tartozó eljárásokért köteles az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díjat beszedni, és a külön jogszabályban
meghatározott befizetési határidőben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára befizetni.

A miniszter feladatai

28. § A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén
a) ellátja a növényi károsítók előfordulásának, járványos fellépésének leküzdésével kapcsolatos, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatokat;
b) az Európai Unió Bizottságánál kezdeményezi az állat- és növény-egészségügyi határállomások kijelölését;
c) kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén a térítés ellenében történő közcélú munkavégzés,
a létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételének, továbbá a rendvédelmi
szervek közreműködésének elrendelését;
d) nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek
felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott, az állatállományoknak a betegségtől való mentesítésére országos
programot, valamint a betegség előfordulásának felmérésére ellenőrző, illetve monitoring-vizsgálati programot
rendelhet el;
e) működteti a FAO/WHO Codex Alimentarius nemzeti rendszerét;
f) kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerkönyv összeállításáról és
közzétételéről;
g) kiadja a takarmánykódex-irányelveket, és gondoskodik a Magyar Takarmánykódex összeállításáról és
közzétételéről;
h) gondoskodik az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Kódex összeállításáról és közzétételéről;
i) gondoskodik a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összeállításáról és közzétételéről;
j) meghatározza a nemzetközi kötelezettségekkel, valamint az ország agrárgazdaságának céljaival összhangban az

hirdetes
élelmiszerlánc-ellenőrzés feladatait.
29. § A miniszter az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint
a) elkészítteti - az érintettek egyetértésével szükség esetén módosítja - az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési
Tervet, megszervezi, irányítja, felügyeli annak végrehajtását, továbbá ellátja annak vonatkozásában a koordinációs és
kapcsolattartói feladatokat;
b) tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érintő, országos vagy kiemelt jelentőségű ügyekről;
c) szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének elősegítése céljából;
d) véleményezi a növényvédelmi képzés képesítési követelményrendszerét;
e) kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat.

Az állami laboratóriumok feladatai


30. § (1) Az állami laboratóriumok feladatai különösen
a) a károsítók folyamatos előrejelzése, diagnosztikai vizsgálatok végzése, zárlati károsítók azonosítása,
szaporítóanyagok növény-egészségügyi vizsgálata;
b) a termésnövelő anyagok vizsgálata a hazai fogyasztásra vagy exportra szánt mezőgazdasági termékekben;
c) a talaj- és a felszíni víz minták növényvédőszer-maradék tartalmának monitoring-vizsgálata, továbbá a
talajokban, talajvízben toxikus elemtartalom és egyéb szennyezőanyag-vizsgálat;
d) a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok minőségének hatósági vizsgálata;
e) a növényi termények, illetve a növényi alapú feldolgozott termékek növényvédőszer-maradék tartalmának
vizsgálata termőhelyen, tároló-, elárusító-helyeken és a határállomásokon vett mintákból;
f) tételes, felmérő, monitoring- és célvizsgálatok végzése az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység kapcsán;
g) az egészségügyi határértékek megállapításában való közreműködés;
h) a vizsgálati eredmények adatbázisban történő kezelése és az országos adatbázisba történő folyamatos
továbbítása;
i) kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatok ellátása, körvizsgálatok szervezése és azok eredményeinek
értékelése;
j) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgálati módszerek alkalmazása érdekében
diagnosztikumok és eszközök előállítása, illetve ezek beszerzése, készleten tartása;
k) részvétel a kutatásban, a vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében;
l) a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványainak véleményezése, a vizsgálati módszerek érvényesítése,
valamint gondoskodás az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztéséről;
m) elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködés az állatbetegségek okainak
megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegségfelszámolási programok
végrehajtásában, közreműködés a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében;
n) a jogszabályokban meghatározott radiokémiai vizsgálati feladatok ellátásának szervezése és végzése az
élelmiszerláncban;
o) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály alapján közreműködés a különleges táplálkozási igényt kielégítő
élelmiszerek, étrendkiegészítők előállításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszercsomagolóanyagok,
élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával és az új
élelmiszerekkel, valamint takarmány-adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hivatalból indított eljárásaiban hozott döntéseinek megalapozásához
szükséges laboratóriumi vizsgálathoz elsősorban állami, az adott vizsgálatra akkreditált laboratóriumot vehet
igénybe.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

helyesbítés

tevékenység egy észlelt nemmegfelelõség megszüntetésére 1.... Tovább

vizsgálat

egy vagy több jellemzõ valamely eljárás szerinti meghatározása   Tovább

Tovább a lexikonra