notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat: Gazdaságfejlesztési Operatív Program - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása

hirdetes

GOP pályázat - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Pályázat kódja: GOP_2011-213

Pályázati terméklap
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Pályázat kódja: GOP_2011-213
Kiírás dátuma: 2011. február 11.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45 Mrd forint a 2011-13. évekre.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a GOP Részletes
Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.
A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak,
a) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt;
b) vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig el fogja érni a 25 főt.
A pályázat célja röviden: A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére.
A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológia- fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlanberuházás,
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
CRM beruházási célok: Munkahelyteremtés, foglalkoztatás; Műszaki eszköz és gépbeszerzés KKV-k számára; Gyártási Licensz, know how vásárlása; Ingatlanfejlesztés; Internet infrastruktúra fejlesztése; Vállalatirányítási rendszer bevezetése; Szakmai tanácsadás igénybevétele
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: GOP)
a) GOP-2011-2.1.1/A,
b) GOP-2011-2.1.1/M,
c) GOP-2011-2.1.1/B,
d) GOP-2011-2.1.3
pályázati kiírások keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.
B.3. PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A pályázó abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a saját, vagy - amennyiben a pályázónak nincs legalább egy teljes (365 napot kitevő), lezárt üzleti éve - a partner vagy kapcsolt vállalkozásának gazdálkodási adatai a jelen pontban támasztott követelmények vonatkozásában.

hirdetes
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg az általános GOP útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” pontjában foglaltaknak, továbbá amelynek mérleg-főösszege a legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét. Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik.
Amennyiben a vállalkozás nem a saját gazdálkodásai adatai alapján kerül értékelésre, a partner vagy kapcsolt vállalkozásának jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója kerül figyelembe vételre.
Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a partner és kapcsolt vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója a következőképpen kerül figyelembe vételre:
a) Amennyiben a pályázó kapcsolt vállalkozása a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, az anyavállalat gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre
b) Tulajdoni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkozás esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie.
B.4. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.
Pénzügyi előírások:
Támogatható tevékenységek:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa) Új munkavállalók foglalkoztatása a C.1.2.1. fejezet szerint, a projekt megkezdést követően, az első 12 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan, ab) Eszközbeszerzés a C.1.2.2. fejezet szerint,
ac) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint,
ad) Információs technológiafejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint,
ae) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint,
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint,
bb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint,
bc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint,
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint.
A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ad) tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak kiegészítő tevékenységként támogatható.
Támogatási intenzitás %-ban: Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke: a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a lehet a jelen Pályázati Felhívás F.1.2.1. pontjában foglalt értékelési függvény alapján.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft, az F.1.2. pontban szereplő támogatási mértéket és összeget meghatározó algoritmus eredményétől függően az A4. pontban foglaltaknak megfelelően.
Önerő mértéke: A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Biztosíték, illetve banki garancia:
A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:
a) bankgarancia
b) ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése
c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.
hirdetes
A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4 fejezete irányadó.
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni:
Kötelező vállalások:
Együttesen kell vállalni a jelen Pályázati Felhívás
a) az A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét, vagy
b) az A.5.1. és A.5.3. pontjaiban foglalt feltételeket.
A.5.1. Létszámtartás (minden projekt esetében kötelező vállalás)
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak (megőrzött munkahelyek száma) minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
A.5.2. Amennyiben a projekt keretében nem valósul meg új munkahelyek teremtése a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb + (T * 0,05) ≤ (Sz1 + Sz2)/2
VAGY
b) A projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj,
alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb * 1,05 ≤ (Sz1 + Sz2)/2
Ahol:
Szb: Személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben
Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt támogatás összege
A.5.3. Új munkahelyek teremtése esetén
Amennyiben a pályázó új munkahelyek teremtését vállalja a projekt keretében, a támogatott új munkahelyeket a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.
Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszőnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál
Új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 12 hónapon belül jön létre a projekt keretében. Az új munkahelyek számításánál a megtartott munkahelyek figyelmen kívül maradnak.
Bázislétszám (megőrzött munkahelyek száma) meghatározása szempontjából a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.2.1.2. pontja irányadó.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati Útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati Útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu
MINTAPROJEKT ELKÉPZELÉS, JAVASLAT:
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

elõírás (specifikáció)

dokumentum, amely követelményeket határoz meg MEGJEGYZÉS: Egy... Tovább

környezeti politika

környezeti politika Egy szervezet környezeti teljesítményére vonatkozó általános... Tovább

Tovább a lexikonra