notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázati terméklap: GOP Környezeti célú fejlesztések

hirdetes

GOP pályázat - Környezeti célú fejlesztések

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Pályázati terméklap: Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Környezeti célú fejlesztések
Pályázat kódja: GOP_2011-214

Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Környezeti célú fejlesztések
Pályázat kódja: GOP_2011-214
Kiírás dátuma: 2011. május 30.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012. december 31-ig lehetséges
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 Mrd forint a 2011-2013. évekre.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségő gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
ad) Szövetkezetek (kivéve EVA hatálya alá tartozó szövetkezet).
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
A pályázat célja röviden:
A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások jelenleg is működő tevékenységük/technológiájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése) eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat.
CRM beruházási célok: Energiagazdálkodás, energiahatékonyság; Környezetvédelem és energiagazdálkodás; Környezetvédelmi célú technológiaváltás; Környezetvédelmi célú vállalati beruházás;
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.
Továbbá GOP-2011-2.1.4 pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)
a) GOP-2011-2.1.4,
b) GOP-2011-2.1.1/B,
c) GOP-2011-2.1.1/A
pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

hirdetes
Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati
Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak, továbbá:
a) aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe
nem számít bele.
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati
Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Pénzügyi előírások:
Támogatható tevékenységek köre:
A Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez
- Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák;
- Elérhető legjobb technológia (BAT);
- Alap- és segédanyagok megújuló, ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák;
- Környezetbarát csomagolástechnológia (A hazai, vagy európai Környezetbarát Termékminősítés
(http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid=1270000 és
http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/index.html?ppid=1320000 ) keretében minősített csomagolástechnológia vagy csomagolás alkalmazása.) kapcsolódóan a Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján a támogatható tevékenységek a következők:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa)Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint
ab)A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint
ac)A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint
ad)A környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
b) Csekély összegő támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés (kizárólag a Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel) a C.1.3.6. fejezete szerint
bc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint
bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint
be) A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való felkészülés, és a minősítés megszerzése a C.1.3.11 fejezet szerint
Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) pontban szereplő tevékenység támogatható, a többi tevékenység csak az aa) pontban szereplő tevékenységhez kapcsolódóan.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.), úgy a képzési költséghez
és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében.
Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás
megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
Támogatási intenzitás %-ban: Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 40 %-a.
A jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum
hirdetes
30%-a.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum 15.000.000 Ft, de maximum 100.000.000 Ft.
Önerő mértéke: A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Biztosíték, illetve banki garancia:
Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 m Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:
a. bankgarancia,
b. ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,
c. vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy
d. garanciaszervezet által vállalt kezesség
A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.
A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4. fejezete irányadó.
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni:
A jelen Pályázati Felhívás A.5.1., A.5.2., és A.5.3. pontjában foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.
A.5.1. Létszámtartás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
A.5.2. Környezetterhelés csökkentése
MINTAPROJEKT ELKÉPZELÉS, JAVASLAT:
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
A pályázónak a jelen Pályázati Felhívás F.1.2. pontjában található értékelő táblával összhangban a 9 értékelési kritérium közül a fejlesztéshez kapcsolódóan legalább egyet, de maximum négyet kell kiválasztania. Az értékelési kritériumok vonatkozhatnak:
— a termelés technológiai folyamatába bevitt energia-, víz- és anyagfelhasználás csökkentésére,
— a technológia során keletkező szennyezések (hulladék, szennyvíz, zaj, légszennyező anyagok) kibocsátásának csökkentésére.
A kötelezettségvállalással kapcsolatos részletes előírásokat jelen Pályázati Felhívás VI. számú melléklete, Segédlet a környezetterhelés csökkentésére vonatkozó vállalások teljesítéséhez és számításához tartalmazza.
A.5.3. Minőségirányítási rendszer bevezetése vagy a meglévő rendszer fenntartása A pályázónak vállalnia kell az alábbi rendszerek közül legalább egy bevezetését a projekt megvalósítás befejezéséig és fenntartását a fenntartási idő végéig:
- Környezetbarát Termék vagy EU öko-címke minősítés megszerzése a fejlesztéshez kapcsolódó termékre;
- ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása a fejlesztendő tevékenységre;
- meglévő ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer mellett annak új tevékenységekre történő bevezetése és tanúsíttatása;
- EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és regisztrációja a megvalósulás helyszínére.
Amennyiben a pályázó már rendelkezik a fejlesztendő tevékenységre vonatkozóan a fenti rendszerek közül legalább az egyikkel, akkor a meglévő rendszerét fenn kell tartania a fenntartási idő végéig.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

felkészültség

bizonyított képesség ismeretek és készségek alkalmazására Tovább

vevõ

szervezet , vagy személy, amely vagy aki kap egy terméket PÉLDÁK:... Tovább

Tovább a lexikonra