notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el

hirdetes

214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el

A környezet védelmének általán

1. § (1) A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (a továbbiakban: szervezet), a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vételéről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) dönt.

(2) Az OKTVF megkeresésére az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) tájékoztatja az OKTVF-et arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat. (3) A hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzése érdekében az OKTVF más hatóságot is megkereshet. (4) Ha az eljárás során kétség merül fel a környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban, az OKTVF kezdeményezi a Nemzeti Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NAT) a környezeti hitelesítőnek - az eljárás alapjául szolgáló környezeti nyilatkozat hitelesítésére vonatkozó - felügyeleti vizsgálatát. (5) Ha a NAT valamely környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot rendel el, akkor a felügyeleti vizsgálat megindításáról, valamint ennek eredményéről haladéktalanul értesíti az OKTVF-et. (6) A nyilvántartásba vételi kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. (7) Az OKTVF a nyilvántartásba vételről e rendelet 2.számú melléklete szerinti okiratot állít ki. (8) A nyilvántartásba vételről szóló döntéséről az OKTVF tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott felügyelőséget, illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatóságot. (9) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába felvett szervezetek névsorát hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi. (10) A felügyelőség a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatósági határozat meghozatalával, illetve a 2. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatósági határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg tájékoztatja az OKTVF-et.

2. § (1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik; b) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez; c) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében foglaltakat megsérti; d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat hitelesítésével összefüggésben az 1. § (4)-{5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezett felügyeleti vizsgálat alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az OKTVF-et; e) a (7) bekezdésben meghatározott esetben. (2) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését rendeli el továbbá akkor is, ha azt a szervezet maga kérelmezi. (3) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését, ha a) a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik; b) a szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja; c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti; d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés tartama alatt végrehajtja; e) a (7) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében; f) a szervezet a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya. (4) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb 3 hónap lehet. (5) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha a) a szervezetnek jogerős és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik; b) a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem nyújtja be az OKTVF-hez; c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem szünteti meg; d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem végzi el. (6) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból továbbá akkor is, ha a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, illetve, ha a szervezet a nyilvántartásból történő törlését kéri. (7) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a jogerős elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül. (8) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásából felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

hirdetes

hirdetes

3. § (1) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének végrehajtására a NAT az akkreditált környezeti hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére, az OKTVF egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtására az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére. (3) A NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítők Magyarországon végzett tevékenysége felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az OKTVF részére.

4. § (1) Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel és a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti logót jogosulatlanul használja, 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedő bírsággal sújtható.

(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire - így különösen a jogsértés súlyára, céljára, idő' tartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel határozza meg. (3) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. (4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg.

5. § Az Európai Bizottság felé a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében, 11. cikke (3) bekezdésében, 12. cikke (2) bekezdésében, 13. cikkében és 16. cikke (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.1 

a)-b) 2  (2) E rendelet 4. §-a e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. (3) 4 

7. § Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

vásárlásösztönzés

Különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök együttese, amelynek célja hogy... Tovább

selejtezés

tevékenység egy nem megfelelõ terméken az eredeti szándék szerinti felhasználás... Tovább

Tovább a lexikonra