notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat KDOP Pályázati terméklap: Közép-Dunántúli Operatív Program

hirdetes

Pályázat: Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázati terméklap
Pályázat címe: Közép-Dunántúli Operatív Program: Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)

 

Pályázat kódja: KDOP_2011-411-C

 

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a
megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez
szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás
tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Kiírás dátuma: 2011. július 06.
Beadási határidő: 2012. május 15.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 mrd Ft.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
„A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében” nevesített, alábbi települések önkormányzatai (KSH 321, 322) nyújthatnak be pályázatot: Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos, Balatonaliga, Balatonkenese – Balatonakarattya, Tihany (Apátság alatti terület), Balatonfűzfő
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%-os támogatási intenzitással:
- Magyar Közút Nyrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- MÁV Zrt.
A pályázat célja röviden:
A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a „sürgős beavatkozást igénylő” és „beavatkozást igénylő” magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével.
CRM beruházási célok: A0; Partfalak stabilizációja, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentése
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek.
A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvízelvezetési projektek jelen kiírás
szerint nem, kizárólag a KDOP-4.1.1/E-11 kiírás keretében támogathatók.
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
I. Előkészítési költségek:
1. Projekt-előkészítés költségei
2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
II. Megvalósítási költségek:
1. Projektmenedzsment költségek
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
4. Eszközbeszerzések költségei
5. ÁFA, valamint más adók és közterhek
Támogatási intenzitás %-ban:
Települési önkormányzatok: 90%
NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt.: 100%
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum: 100 millió Ft.- maximum: 400 millió Ft.
Önerő mértéke:
Települési önkormányzatok: 10%
NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt.: 0%
Biztosíték, illetve banki garancia: lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni:
a.) Egyéb kötelező feltételek:
— Projekt területi korlátozása:
— A projektnek az alábbi, „A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében” nevesített települései valamelyikének területén kell megvalósulnia: Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos, Balatonaliga,

hirdetes
Balatonkenese – Balatonakarattya, Tihany (Apátság alatti terület), Balatonfűzfő
— Az adott település több célterületén végrehajtandó tevékenységek egy projekt keretében valósíthatók meg.
— A partfal rehabilitáció során a rehabilitált partfalon és annak közvetlen környezetében nem alakulhatnak ki olyan területhasználatok, melyek várható hatásaikkal a megvalósult beavatkozás eredményeit veszélyeztetik, vagy a partfal mozgásainak megismétlődő aktivizálódását eredményezhetik. A szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot erre vonatkozóan felül kell
vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó részei 10 évig nem módosíthatók. A megfelelésről, illetve a szabályozási terv módosításának szükségességéről az állami főépítész által kiállított nyilatkozatot a pályázat mellékleteként kérjük benyújtani.
— A műszaki terveket elkészítő felelős tervezőnek rendelkeznie kell az alábbi számú szakértői engedélyek valamelyikével:
10.001/Földtan
10.005/Építésföldtan és Mérnökföldtan
10.007/Vízföldtan
Amennyiben a felelős tervező nem rendelkezik a felsorolt szakértői engedélyek valamelyikével, úgy az engedélyezési tervdokumentációk ellenjegyzése szükséges a fenti szempontnak megfelelő tervezővel.
Amennyiben a kiállított szakértői engedély 2010. június 11. utáni, úgy a felelős vagy ellenjegyző tervezőnek általános földtan szakértői engedéllyel kell rendelkeznie. Emellett a fent hivatkozott szakértői engedélyek helyettesíthetők a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott VZ-T, B-Sz, W-V17 kamarai kóddal jelzett szakértői engedélyek közül legalább kettővel.
— Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káreseménymentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott, vagy az bármilyen forrásból megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának (kezelőjének) írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez. MINTAPROJEKT ELKÉPZELÉS, JAVASLAT:
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
— A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvíz-elvezetési projektek jelen kiírás szerint nem, kizárólag a KDOP-411/E-11 kiírás keretében támogathatók.
b.) Szakmai elvárások:
— Jelen pályázati felhívás szerinti projektek megvalósítása esetén a műszaki tartalom véglegesítése előtt előzetes szakvéleményt kell kérni a területileg illetékes bányakapitányságtól, a projektről bemutatott műszaki koncepcióterv alapján. A műszaki koncepciótervben be kell mutatni az adott építésföldtani problémát és az arra tervezett megoldási javaslatokat (milyen veszélyt hordozó hatás ellen kell védekezni és melyek az ésszerű megoldások). A területileg illetékes bányakapitányság az építésföldtani problémára alapozva megvizsgálja a bemutatott koncepciót és véleményezi a műszaki megoldási javaslatok megfelelőségét.
hirdetes
— A műszaki dokumentáció véglegesítésekor a bányakapitányság előzetes szakvéleményében foglaltak figyelembe vétele szükséges. Az előzetes szakvélemény másolata a pályázati anyag mellékletét képezi.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás C.1.1.-C.1.2. pontjában foglalt tevékenységek közt a partfalak megtámasztásához szükséges építmények megvalósításához építési engedély, a vízrendezéssel összefüggő vízilétesítmények megépítéséhez (például belterületi csapadékvíz elvezető hálózat és műtárgyai) vízjogi létesítési engedély, illetve útárkok megépítése esetén a területileg illetékes közlekedési hatóság engedélyének megszerzése is szükséges lehet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elvi engedélyes szintű dokumentumok benyújtása nem elégséges a pályázathoz.
— A fejlesztés műszaki megvalósítása során törekedni kell az építési költségek lehető legrészletesebb tervezésére, a felmerülő mennyiségek, valamint díjtételek pontos meghatározására. Ennek érdekében az MVH Építési Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést benyújtani. Ha a Normagyűjtemény egy adott tételt nem tartalmaz, vagy egyes megadott tételeket módosítani kell, úgy a „K” különleges, illetve az „M” módosított tételekkel van lehetőség korrigálásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok elbírálása során az aktuális
referencia árak összességükben a szokásos piaci árakkal való összehasonlítás alapját jelentik, ezért az esetleges eltéréseket megfelelő indoklással javasolt alátámasztani.
— A vis maior események (9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet) miatt bekövetkezett helyreállítási munkálatok és a 2.§ (7) pont szerinti megelőző munkálatok jelen pályázati kiírásban nem támogathatók, de előnyt élveznek azok a projektek, amelyeknél a Megvalósíthatósági Tanulmányban alátámasztásra kerülnek az e tevékenységekre igazolható módon fordított költségek és elvégzett feladatok.
— A pince megerősítési munkáknál igazolni szükséges, hogy mely köz- vagy magántulajdont érintő hatástalanítási feladat érdekében váltak szükségessé.
— Kizáró ok, ha a beruházás költségei meghaladják a nem magántulajdonban lévő védendő értékek összértékét. Kivételt képez ez alól, ha a pályázó egyértelműen bizonyítja, hogy a projekt valós életveszély elhárítást szolgálja. Az életveszélyes helyzet fennállásáról nyilatkozni kell.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

Oktatási és Kultirális Minisztérium

Tájékoztató az Otatási és Kulturális Minisztérium feladatairól   Az Oktatási és... Tovább

auditprogram

egy meghatározott idõtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy, vagy több... Tovább

Tovább a lexikonra