notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat kódja: ÚSZT-TU-2011-1

hirdetes

Pályázat - Turisztikai rendezvények támogatása

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Pályázat címe: Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása

Pályázati terméklap
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Belföldön megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása
Pályázat kódja: ÚSZT-TU-2011-1
Kiírás dátuma: 2011.július 15.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. július 15-től augusztus 22-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Hazai
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió forint.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
a) jogi személyek;
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
A pályázat célja röviden: A turizmus fejlesztésének egyik legfontosabb célkitűzése a turizmus szezonális ingadozásának csökkentése, az egy turistára jutó bevétel, valamint a turizmusból származó hazai bevételek növelése. E célok elérésének egyik hatékony eszköze a turisztikai vonzerővel bíró rendezvények támogatása.
A támogatás célja a belföldön megvalósuló, 2011. július 16-tól 2012. március 31-ig megrendezett turisztikai vonzerővel bíró kulturális, bor- és gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú (lovas, vízi, kerékpáros, golf, természetjárás, öko, sport) legalább kétnapos rendezvények létrehozása.
CRM beruházási célok: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
a) A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó
kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni.
b) Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett.
c) A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. §-ában megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht. 15. § (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait.
d) A pályázó hozzájárulását adja, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatási program megvalósítási helyét nyilvánosságra hozzák.
e) A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, a Közreműködő Szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
f) A pályázó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) 127. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti.

hirdetes
g) Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesítenie kell.
h) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják és támogatásban nem részesülhet. A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében.
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
i) amely a jogszabályban (különösen a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben, valamint a 14/2002. (XI.16.) MeHVM rendeletben) meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatokat visszavonja;
j) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá amely a jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
k) amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
l) amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
m) amely a pályázatra konzorciumban (nem egyedül) pályázik;
n) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett (a minden kétséget kizáróan adminisztrációs hibának minősülő esetek kivételével);
o) amely a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet értelmében a támogatási döntés meghozataláig nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, hatályos Támogatási Szerződés esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül;
p) amely a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet értelmében a támogatási döntés meghozataláig nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy adószámát vagy adóazonosító jelét a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdés szerinti támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
q) azon szervezet részére, amely nem gondoskodott az azonnali beszedési megbízás megadásáról;
r) azon szervezet részére, amely megkísérli a bizalmas információhoz jutást vagy az értékelési folyamat befolyásolását.
hirdetes
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
a) amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) továbbá amely gazdálkodó szervezet tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
b) a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
c) a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
a) anyagjellegű ráfordítások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 78. §-a szerint: pl. szállás, étkezés, szállítás, utazás költségei, marketingköltségek, szórólap, prospektus,
technikai jellegű költségek, a projekthez kapcsolódó bérleti díjak stb.
A fellépő művészek díját is – amennyiben a művészek számla kibocsátására jogosultak – itt, az anyagjellegű ráfordításokon belül, az igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni.
- A szállás, illetve az étkezés költségei nem haladhatják meg az elszámolható összköltség 20%-át (lásd C.1.2. l) pont),
- Az elszámolható összköltség minimum 10 %-át marketingre kell fordítani (lásd C.1.2. k) pont); (kivéve honlap készítés költségei)
b) személyi jellegű ráfordítások a Sztv. 79. §-a szerint (pl. fellépő művészek díja, amennyiben azok számla kibocsátására nem jogosultak);
c) immateriális javak a Sztv. 25. §-a szerint (szellemi termékek);
Az immateriális javak költségei között számolható el a rendezvény megvalósításához szükséges szellemi termékek jogok bekerülési értéke;
d) tárgyi eszközök a Sztv. 47-48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke: (gépek, berendezések);
- Az elszámolható összköltség 10 %-át nem haladhatják meg a tárgyi eszközök beszerzésének költségei. (lásd C.1.2. j) pont)
e) le nem vonható ÁFA.
Támogatási intenzitás %-ban: 40%
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
Önerő mértéke: lásd Támogatási intenzitás %-ban!
Biztosíték, illetve banki garancia: Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás időszakára a felhatalmazói nyilatkozaton túlmenően nem szükséges biztosítékot nyújtania.
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: lásd Pályázati útmutató!
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: nincs előírás
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

megelõzõ tevékenység

tevékenység egy lehetséges nemmegfelelõség, vagy más nem kívánatos lehetséges... Tovább

eladási kvóta

Egy termékvonal, egy vállalati divízió vagy egy kereskedelmi képviselő számára... Tovább

Tovább a lexikonra